ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Цей документ є відкритою пропозицією (далі – «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТСОФТ» (далі – «ЮНІТСОФТ»), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання доступу до програмного забезпечення (далі – «Договір») на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.

1.2.  ЮНІТСОФТ публікує цей Публічний договір (Оферту) на інтернет-сайті https://unitsoft.com.ua. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за посиланням https://unitsoft.com.ua/offer.

1.3.  Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (Акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа (далі – «Користувач») зобов'язується виконувати умови цього Договору і додатків до нього.

1.4.  ЮНІТСОФТ залишає за собою право вносити зміни в Оферту та / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті відповідно до положень п. 1.2. цієї Оферти, якщо інше не зазначено в Оферті.

2.      ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1.  У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.1.1.   «Договір» – означає цей Договір про надання доступу до програмного забезпечення, усі додатки.

2.1.2.   «Сайт» – інтернет-ресурс та сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://unitsoft.com.ua, який належить ЮНІТСОФТ.

2.1.3.   «Програми» (або «Програмне забезпечення», «Програмна продукція», або «ПЗ») – програмні продукти (комп'ютерні програми), як результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної та / або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів) та онлайн-сервіси, що належать або поширюються компанією Правовласником, включаючи належну технічну та іншу документацію, інформацію з управління авторськими правами (відповідно до ліцензійних умов розповсюдження і використання), оновлення програмного забезпечення тощо, доступ до яких дається за цим Договором. Посилання для замовлення доступу до Програмного забезпечення та додаткових послуг, відповідного до умов даного Договору – https://unitsoft.com.ua/apps.

2.1.4.   «Користувач» або «Кінцевий користувач» – фізична або юридична особа, якій надається право на використання Програми (або декількох Програм) за функціональним призначенням виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження на користь третіх осіб.

2.1.5.   «Права кінцевого користувача» – невиключні, які не підлягають передачі, права (дозвіл), які ЮНІТСОФТ надає Кінцевому користувачеві для використання Програм протягом Терміну. Обсяг прав Кінцевого користувача може додатково регулюватися Правовласником в ЛУКК.

2.1.6.   «Ліцензійна угода Кінцевого користувача» або «ЛУКК» – ліцензійна угода між Правовласником і Користувачем, надається в електронному вигляді безпосередньо Правовласником або через ЮНІТСОФТ, яка містить умови використання ПЗ виключно за функціональним призначенням.

2.1.7.   «Термін» – період часу, який дорівнює терміну дії майнових прав на відповідні Програми (при цьому Сторони розуміють, що для кожної Програми Термін обчислюється окремо і незалежно один від одного).

2.1.8.   «Курс долара» – офіційний курс національної валюти України стосовно долара США, що наведений на офіційному сайті НБУ (https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates).

2.1.9.   «Правовласник» – юридична особа, яка є Ліцензіаром Програмної продукції, власником всіх майнових авторських прав на Програми.

2.1.10. «SaaS-версія» – це версія Програмного забезпечення, права на використання якої надаються без передачі дистрибутиву, шляхом реєстрації на офіційному Сайті.

2.1.11. «Обліковий період» – період часу, кратний одному календарному місяцю, за який розраховується та має бути здійснена оплата за використання SaaS-версії Програмного забезпечення Користувачем.

2.1.12. «Додаткові послуги» – всі інші послуги, які надані за заявкою Користувача.

2.1.13. «Особистий кабінет» – електронний кабінет Користувача (аккаунт) в функціональній системі Сайту за допомогою якого Користувач може взаємодіяти із ЮНІТСОФТ, замовляти послуги та отримувати інструкції щодо надання доступу до послуг та замовленого Програмного продукту.

2.1.14. «Тарифний план» – обсяг послуг, який надається Користувачу згідно з Обліковим періодом, та який має відповідну вартість.

2.1.15. «Сервер» – комп’ютер (фізичний або віртуальний), на якому розміщена база даних Програмного продукту.

2.1.16. «Реєстрація» – процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на Сайті, з метою верифікації Користувача, отримання інформації про його податковий статус та облікові дані. Після здійснення ЮНІТСОФТ реєстрації, Користувачу присвоюється відповідний логін і пароль для взаємодії із ЮНІТСОФТ, доступу до послуг та Облікового запису.

2.1.17. «Авторизація» – введення зареєстрованим Користувачем своїх логіна і пароля для доступу Користувача до Особистого кабінету.

2.1.18. «Логін» – ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, який він використовує з метою взаємодії із ЮНІТСОФТ , замовлення та оплати ПЗ та Додаткових послуг відповідно до умов цього Договору. В якості Логіну використовуються адреса електронної пошти Користувача.

2.1.19. «Тестовий період» – період, на який надається безкоштовний доступ до ПЗ.

3.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.  Предметом Договору є надання доступу до Програм для використання ПЗ за функціональним призначенням у порядку і на умовах, встановлених цим Договором.

3.2.  Під наданням доступу до Програм на умовах, встановлених цим Договором мається на увазі надання доступу до онлайн-сервісу та Програмного забезпечення за допомогою Інтернету.

3.3.  До Програмної продукції, доступ до якої надається в рамках даного Договору, можуть входити ліцензійне Програмне забезпечення та/або онлайн-сервіси. Програмна продукція може розповсюджуватися в електронній формі – електронною поштою, каналами Інтернет, шляхом завантаження з уніфікованого локатора ресурсу (URL) за допомогою відповідних засобів та кодів доступу, у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми.

3.4.  ЮНІТСОФТ гарантує Користувачу, що має належні права на розповсюдження Програмної продукції, доступ до якої надається Користувачу для його використання останнім в своїй господарській діяльності у відповідності до умов даного Договору та ЛУКК Правовласника.

3.5.  Для цілей пункту 3.1 цього Договору: (I) Кінцевий користувач набуває право, запускати та використовувати Програмне забезпечення в інші способи, передбачені ЛУКК, а також може використовувати онлайн-сервіси не раніше дати укладення між Правовласником і Кінцевим користувачем дійсної клієнтської угоди, (II) обсяг та строк дії всіх зазначених прав обмежений відповідно до клієнтської угоди, укладеної між Правовласником і Кінцевим користувачем, та (III) умови клієнтської угоди, укладеної між Правовласником та Користувачем матимуть переважну силу щодо положень цього Договору між ЮНІТСОФТ і Користувачем.

3.6.  Ніщо в цьому Договорі не означає, що Користувач отримав право передати (відчужити) у розумінні статті 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та статті 1113 Цивільного кодексу України майнові авторські права на Програми.

3.7.  Ніщо в цьому Договорі не означає, що Користувач отримав право розпорядження, або власності, або право продати або здійснити відчуження в інший спосіб Програм як об'єктів майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав), що відносяться Правовласнику (суб'єкту авторських прав, придбав їх згідно чинного закону або договору).

4.      АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1.  Підтвердженням повного та безумовного акцептування Оферти є оформлення (підписання) Користувачем Замовлення на продаж до Договору (Додаток 1 до цього Договору) та / або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним Оферти.

4.2.  Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання ЮНІТСОФТ Замовлення на продаж від Користувача та / або оплати Користувачем замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Договору Сторонами.

4.3.  Користувач дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених ЮНІТСОФТ умовах з моменту оформлення (підписання) Користувачем Замовлення на продаж та / або оплати замовлених Послуг.

4.4.  Укладаючи Договір, Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Користувачем положень Договору, цін та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

5.      УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ

5.1.  У відповідності з цим Договором, Користувач має право використовувати Програми на обмеженій кількості робочих місць відповідно до Ліцензійних обмежень Правовласника, виключно в рамках функціонального призначення та ЛУКК Правовласника.

5.2.  SaaS-версія Програми, надається у використання, шляхом надання віддаленого доступу до сервера ЮНІТСОФТ, в електронній формі наступними способами: електронною поштою; в Особистому кабінеті Користувача; каналами Інтернет, шляхом завантаження з уніфікованого локатора ресурсу (URL) за допомогою відповідних засобів та кодів доступу, у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми, якщо інший порядок приймання-передачі Програмної продукції не підлягає застосуванню згідно з ЛУКК Програмного забезпечення, встановленого Правовласником (зокрема, шляхом надання можливості отримання Кінцевим користувачем програмного коду Програмної продукції та пов’язаної документації з авторизованого сайту електронної доставки, що знаходиться під контролем Правовласника).

5.3.  Місцем установки і територією використання Програм за договором вважається технічний майданчик Користувача.

5.4.  Технічні параметри та характеристики Серверів, які використовуються для надання доступу до Програми, визначаються виключно за розсудом ЮНІТСОФТ. ЮНІТСОФТ забезпечує належне функціонування та безперебійний доступ до Програми в межах встановлених параметрів та згідно з чинними технічними вимогами.

5.5.  Користувач не має права передавати, надавати в тимчасове користування, поширювати Програми третім особам, не вправі дозволяти за плату третім особам здійснювати доступ до Програм та / або використовувати функціональні можливості Програм.

5.6.  Користувач зобов'язується використовувати отримані екземпляри Програм відповідно до умов даного Договору та ЛУКК Правовласника.

5.7.  Користувач не має права створювати копії документації, включаючи керівництво Користувача, що поставляється в паперовому або електронному вигляді разом з примірником Програм. У разі необхідності, оригінальна документація набувається Користувачем за додаткову плату за окремим договором купівлі-продажу.

5.8.  У випадку розміщення Користувачем власних (легально придбаних) Програм і Ліцензій на майданчику ЮНІТСОФТ, Користувач зобов'язаний надати ЮНІТСОФТ відомості про реєстраційні номери, номери Ліцензій та інші документи, що підтверджують правомочність використання даних Програм.

6.      ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1.  Загальна ціна Договору являє собою суму оплачених Рахунків-актів за всі надані послуги на підставі цього Договору.

6.2.  За надання доступу до ПЗ Користувач зобов'язується здійснити оплату ЮНІТСОФТ в обсязі визначеному в Рахунку-акті ЮНІТСОФТ.

6.3.  Оплата за надання доступу до ПЗ здійснюється у тому числі, але не виключено через платіжні сервіси WayForPay, Liqpay або інші запропоновані ЮНІТСОФТ.

6.4.  Оплата за надання доступу до ПЗ здійснюється згідно наданого Рахунку-акта по факту його надання електронною поштою та відповідно Обліковому періоду. Оплата за таким Рахунком-актом прирівнюється до підписання Акта приймання-передачі Програмного забезпечення Користувачем. Якщо після 3 (трьох) робочих днів з дня надання доступу до ПЗ Користувач не надає письмових претензій ЮНІТСОФТ, послуги вважаються прийнятими. Направлення ЮНІТСОФТ Рахунку-акту Користувачу прирівнюється до передачі Акта приймання-передачі Програмного забезпечення. Якщо ПЗ із закінченням строку у 3 (три) робочі дні, зазначеного вище, буде прийняте але не оплачене, ЮНІТСОФТ має право призупинити доступ до ПЗ та ініціювати негайне дострокове розірвання Договору.

6.5.  Якщо інше не погоджено сторонами, оплата вартості доступу до ПЗ, вказаного у відповідному Рахунку-акті, здійснюється Користувачем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати направлення відповідного Рахунку-акта.

6.6.  Оскільки між Правовласником та ЮНІТСОФТ договірні відносини мають валютну складову, вартість доступу до ПЗ може бути змінена ЮНІТСОФТ за окремою процедурою попередньо узгодженою Сторонами за цим Договором.

7.      ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1.  Виключні майнові права на Програми, Ліцензії на право використання яких передаються за цим Договором, належать Правовласникам.

7.2.  Користувачу передаються обмежені за часом та території невиключні права на використання Програмного забезпечення. Доступ до ПЗ надається у обмеженій кількості примірників та за обмеженим функціональним призначенням.

7.3.  Користувач не має права вносити в Програми, як об'єкти авторського права Правовласника, зміни, здійснювати модифікацію, адаптацію, декомпілювати, аналізувати, усувати або обходити засоби технічного захисту Програм, і виконувати інші дії, що порушують авторські права на ці Програми або інші права Правовласника, крім способів, явно дозволених документацією або ЛУКК на Програми.

7.4.  ЮНІТСОФТ гарантує наявність у нього всіх необхідних прав і повноважень на укладання і виконання цього Договору, а також, що укладання та виконання ЮНІТСОФТ умов цього Договору не порушують авторські права на Програми Правовласника.

7.5.  ЮНІТСОФТ гарантує, що він є отримувачем ліцензій на Програмні продукти Правовласників, а також має всі необхідні права на передачу третім особам в тимчасове користування, включаючи прокат примірників або надання доступу до таких Програмних продуктів іншим чином, в т.ч. мережевим способом.

7.6.  ЮНІТСОФТ несе фінансову відповідальність за ліцензійну чистоту Програмних продуктів, що поставляються в розмірі їх договірної вартості. Під «ліцензійною чистотою» в цьому Договорі розуміється наявність у ЮНІТСОФТ всіх необхідних прав для передачі прав використання Програм. ЮНІТСОФТ гарантує дотримання ним усіх норм чинного законодавства, в т.ч. норм Закону України «Про авторське право і суміжні права».

7.7.  У разі виникнення претензій до Користувача з боку контролюючих та інших перевіряючих органів, третіх осіб щодо правомірності використання або придбання Програмних продуктів, доступ до яких надається за Договором, ЮНІТСОФТ приймає на себе всі претензії. Користувач зобов'язаний передати в 3 (три) денний термін всі матеріали з виниклої претензії ЮНІТСОФТ для забезпечення останнім можливості врегулювання виниклих претензій відповідно до чинного законодавства та договірними відносинами з відповідними правовласниками Програмних продуктів.

8.      ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

8.1.  Доступ до ПЗ, продуктів та послуги надаються ЮНІТСОФТ тільки для зареєстрованих Користувачів.

8.2.  Користувачі зобов'язані пройти процедуру реєстрації та ідентифікації на відповідній сторінці Сайту шляхом заповнення відповідної форми. При реєстрації Користувач зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність і повноту. Користувач зобов'язується не вводити ЮНІТСОФТ в оману щодо своєї особи / найменування. У разі виявлення недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, ЮНІТСОФТ має право відмінити таку реєстрацію та / або призупинити її та / або припинити надання доступу до ПЗ та Додаткових послуг та / або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем, інформації. В такому випадку ЮНІТСОФТ направляє відповідне повідомлення Користувачу.

8.3.  Для оформлення замовлення на ПЗ в магазині за посиланням https://unitsoft.com.ua/apps, Користувач має пройти процедуру реєстрації за допомогою електронної пошти, або облікових даних: Google, Microsoft, Odoo, Facebook. Або мати відповідний логін та пароль від Особистого кабінету ЮНІТСОФТ та пройти авторизацію.

8.4.  Користувач оформлює замовлення згідно з переліком послуг, на які Користувач бажає отримати право на використання. Підтвердженням даної заявки, є зворотне повідомлення електронної пошти з текстом підтвердження від ЮНІТСОФТ.

8.5.  Після оформлення замовлення Користувачу на електронну пошту надходить повідомлення для підтвердження замовлення. У випадку Авторизації за допомогою облікових даних Google або Microsoft замовлення оформлюється без підтвердження.

8.6.  Після обробки замовлення на електрону пошту Користувача надходить лист з посиланням на доступ до ПЗ та даними для Авторизації.

8.7.  За 3 (три) календарних дні до завершення Тестового періоду ЮНІТСОФТ генерує у Особистому кабінеті та через електронну пошту, зазначену при реєстрації, сформований Рахунок – акт, який підлягає оплати, відповідно до умов розділу 6 даного Договору.

9.      ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.  У разі виникнення спору при виконанні Сторонами цього Договору, Сторони приймуть всі заходи для його вирішення шляхом переговорів.

9.2.  У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів Сторони звертаються до відповідного суду згідно з чинним законодавством України. Тлумачення цього Договору здійснюється відповідно до законодавства України.

10.   ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1.   Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), такими як: стихійне лихо, пожежа, повінь, землетрус, війна, військова агресія, блокада, військовий стан, надзвичайний стан, введення державними органами обмежувальних заходів іншої пандемії чи епідемії.

10.2.   Сторони враховують поточну військово-політичну ситуацію в Україні, те, що Оферта та правовідносини Сторін діють в умовах повномасштабного вторгнення, військової агресії Російської Федерації та оголошеного воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та поточних ризиків руйнування цивільної та військової інфраструктури, що забезпечує зв’язок, підключення до мережі Інтернет та зв'язку з банківською системою, ризики пошкодження або знищення матеріально-технічної бази організації. Вищезазначені випадки відносяться до обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які тимчасово або повністю унеможливлюють виконувати Сторонами взяті на себе зобов'язання за Договором, за умови їх настання для будь-якої із Сторін.

10.3.   У разі настання форс-мажорних обставин Сторони зобов’язані докласти максимум зусиль для своєчасного виконання своїх зобов’язань за Договором, термін виконання всіх зобов’язань за Договором переноситься пропорційно часу, протягом якого такі обставини будуть діяти. Якщо ці обставини та їх наслідки триватимуть більше 90 (дев’яноста) календарних днів, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, при цьому жодна із Сторін не матиме права вимагати відшкодування іншою Стороною можливих збитків та пред'явлення претензії щодо виконання зобов'язань за Договором.

10.4.   Сторона, для якої неможливо виконати зобов'язання за Договором у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону (телефонограмою, факсом, іншими засобами телекомунікаційного зв'язку, електронною поштою) із зазначенням наявності вищезазначених подій, дати їх виникнення та приблизної тривалості.

10.5.   Якщо Сторона, яка зазнає форс-мажорних обставин, об’єктивно не може повідомити іншу Сторону про виконання Договору, вона зобов’язана вжити заходів щодо повідомлення Сторони, коли це буде реально можливо зробити.

10.6.   Неповідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку із зазначених вище обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань та відстрочує виконання самих зобов’язань.

10.7.   Сторони домовилися, що у разі настання обставин непереборної сили, спричинених військовою агресією Російської Федерації, лист Торгово-промислової палати України від 28 серпня 2022 року № 2024/02/0-7.1 буде відповідним документом, що засвідчує настання обставин непереборної сили.

10.8.   У разі виникнення спору між Сторонами щодо настання обставин непереборної сили та невизнання їх іншою Стороною відповідним документом, що підтверджує наявність обставин непереборної сили, є документ за формою, встановленою Торгово-промисловою палатою України. України, що засвідчує настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), видане Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою відповідно до чинного законодавства, умов Договору та Положення про сертифікацію. Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджених Рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 15.07.2014 № 40 (3).

11.   КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1.   Вся ділова, юридична, технічна інформація і дані, а також документація, що відноситься до Програм, в будь-якому вигляді (далі – Інформація), яку Сторони надають одна одній під час дії цього Договору, має використовуватися тільки для тих цілей, для яких вона надавалася; міститися в умовах конфіденційності та збереження; інформація не повинна поширюватися без дозволу іншої Сторони; вона не повинна розголошуватися ніякій третій стороні, якщо інше не випливає з положень цього Договору або не буде погоджено Сторонами у письмовій формі.

11.2.   ЮНІТСОФТ, а також Правовласник та уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль дотримання порядку використання Програмного забезпечення у Користувача, для чого Користувач погоджується забезпечувати безперешкодний доступ до своїх приміщень, при цьому перевірки можуть проводитися в звичайні робочі години, щоб не створювати необґрунтованих перешкод у роботі Користувача.

11.3.   Користувач повідомлений і погоджується з тим, що ЮНІТСОФТ в рамках необхідності забезпечення виконання даного Договору, в тому числі обробки платежів, може надавати інформацію про Користувача платіжним провайдерам, Правовласнику, а також іншим третім особам, уповноваженим Правовласником. ЮНІТСОФТ забезпечує захист такої інформації відповідно до політики конфіденційності, за винятком випадків, коли передача інформації є необхідною у рамках виконання Договору або за вимогою законодавства. Факт акцептування Оферти, як і факт укладення Договору, не є конфіденційною інформацією, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

11.4.   Приймаючи цю Оферту, Користувач погоджується на використання інформація про Користувача, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг.

12.   ВІДОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1.   Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до його положень та чинного законодавства України

12.2.   Користувач здійснює права на використання Програми на свій ризик і погоджується з тим, що жодне Програмне забезпечення не є вільним від помилок.

12.3.   ЮНІТСОФТ забезпечує базовий інформаційний захист даних Користувача належними технічними засобами.

12.4.   ЮНІТСОФТ не несе відповідальності:

12.4.1. за будь-які наслідки або шкоду, які виникли в результаті дій Користувача під час використання Програми, включно з неправильним застосуванням, управлінням або неправомірними діями, що ведуть до порушення цього Договору;

12.4.2. за будь-яку шкоду, заподіяну Користувачу в результаті втрати або несанкціонованого розголошення конфіденційних даних, включаючи логіни, паролі, або іншу інформацію, що дозволяє доступ до Програми;

12.4.3. за якість пристроїв та додаткового Програмного забезпечення у тому числі доступу до мережі Інтернет, що необхідні для роботи у Програмі, що постачаються третіми особами;

12.4.4. за інтернет канал, його швидкість та якість та інше мережеве обладнання та сервіси.

13.   ТЕРМІН ДІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1.   Договір між Сторонами починає діяти реальним часом прийняття (Акцепту) пропозиції, у порядку, передбаченому розділом 4.

13.2.   Цей Договір щодо кожного з Користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем конклюдентної дії направленої на визнання умов Договору та / або виконання взятих на себе зобов’язань передбачених умовами Договору та діє до моменту закінчення оплаченого Користувачем доступу до Програмного забезпечення та Додаткових послуг.

13.3.   Якщо Користувач вважає за необхідне достроково розірвати Договір, він має письмово проінформувати ЮНІТСОФТ не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів про свій намір, шляхом направлення листа на електронну адресу info@unitsoft.com.ua.

13.4.   Договір припиняється автоматично без необхідності вжиття додаткових дій зі сторони ЮНІТСОФТ після спливу останнього дня оплаченого Користувачем Облікового періоду, якщо не буде здійснено подальшої оплати для продовження доступу до Програмного продукту та Додаткових послуг.

14.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

14.1.   Зміни та / або доповнення до цього Договору можуть бути внесені ЮНІТСОФТ в односторонньому порядку.

14.2.   Користувачі будуть повідомлені про будь-які зміни або доповнення, шляхом направлення оновленого примірника Договору та  повідомлення про факт внесення таких змін до нього  на електронну пошту Користувача за 7 календарних днів до дати введення в дію оновленого Договору.

14.3.   Датою отримання такого повідомлення та оновленої  редакції Договору Користувачем вважається день його направлення ЮНІТСОФТ. Фактичне продовження користування послугами ЮНІТСОФТ за оновленою редакцією Договору після спливу 7 календарних днів з моменту отримання Користувачем повідомлення і оновленої редакції Договору вважається згодою такого Користувача з оновленими умовами Договору.

14.4.   Нова редакція Договору або зміни вступають в силу з моменту їх опублікування, якщо не було зазначено іншого терміну їх дії.

14.5.   У випадку незгоди Користувача з опублікованими змінами, Користувач має право достроково розірвати цей Договір, направивши повідомлення про це на електронну адресу ЮНІТСОФТ info@unitsoft.com.ua. Повідомлення має містити виразну відмову від змін, пропозицію не приєднуватися до нової редакції Договору, або невиконання його умов.

14.6.   Якщо протягом узгодженого терміну з моменту опублікування змін Користувач не висловив своєї незгоди в письмовій формі та продовжує користуватися послугами ЮНІТСОФТ, таке продовження вважається згодою Користувача з новою редакцією Договору або з внесеними змінами та / або доповненнями.

15.   ДОДАТКОВІ УМОВИ

15.1.   Всі положення цього Договору, що стосуються обмеження відповідальності ЮНІТСОФТ та / або Правовласника, встановлення відповідальності за порушення авторських прав, а також положення про конфіденційність, залишаються чинними незалежно від припинення або розірвання цього Договору.

15.2.   Запити, повідомлення, технічна, реєстраційна, та інші документи, необхідні для виконання умов цього Договору, можуть бути надані Сторонами у письмовій формі або з використанням електронного, телефонного, факсимільного зв’язку, а також через Особистий кабінет Користувача на Сайті ЮНІТСОФТ.

15.3.   Цей Договір підлягає застосуванню та інтерпретації відповідно до законодавства України. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з порушенням його умов, підлягають розгляду судовими органами України. Якщо окремі положення цього Договору стануть недійсними або нездійсненними, інші його положення залишаються чинними.

15.4.   Назви розділів Договору використовуються тільки для зручності Сторін і не мають впливу на інтерпретацію положень Договору.

15.5.   Умови технічного обслуговування, консультаційного та іншого супроводу Програм регулюються окремим договором.

15.6.   Сторони можуть додатково укласти Угоду про рівень (Сервісу Service Level Agreement, SLA) та надання Додаткових послуг.

15.7.   Згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» 2297-VI від 01.06.2010 року (з наступними змінами та доповненнями) керівник кожної зі Сторін шляхом підписання цього Договору надає іншій Стороні згоду на включення всіх його персональних даних, що містяться в цьому Договорі та / або отриманих при його укладанні, виконанні, розірванні, в базу персональних даних «Контрагенти», а також згоду на обробку зазначених персональних даних та їх розкриття третім особам у випадках, передбачених Законом або з метою укладення, виконання, зміни або розірвання цього Договору. Керівник кожної із Сторін шляхом підписання цього Договору підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти» і ознайомлений з метою обробки його персональних даних.


Завантажити договір